soc-entreprenor

Socialt entreprenörskap

Ser du sociala utmaningar i din närhet där du vill skapa förändring? Denna kurs ger dig redskap till att förverkliga din idé.

Kursbeskrivning

Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle är utbildningen för dig som vill få redskap att arbeta med samhällsförändringar i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Kursen sker i samarbete mellan June Folkhögskola och Hyllie Park Folkhögskola.

Socialt entreprenörskap handlar om att genom företagsamhet bemöta och lösa samhällsutmaningar. Och utmaningar finns. Integration, språk och kulturmöten, hållbara gemenskaper och arbetsintegrerande insatser. Hjälp till människor som är ensamma, inte har mat på bordet, vill komma på fötter efter fängelsedom, eller lider av fysisk eller psykisk sjukdom. Cirkulär ekonomi med återbruk av alla de slag och användande av svinn inom flera branscher så att vi kan bygga en mer hållbar värld. Denna kurs är för dig som har idéer och projekt du drömmer om att förverkliga kopplat till socialt entreprenörskap på kristen grund. Du får verktyg, teori, praktik, nätverk och coaching för att se din vision få liv.

Kursen fokuserar på att ge deltagaren redskap för socialt företagande. Individen är i fokus men en idé förverkligas inte ensam. En idé behöver stötas och blötas, finslipas och få input från andra. Därför utgår kursens upplägg ifrån att du som sökande har ett sammanhang, kyrka eller idéburen organisation som kan utgöra grogrund för din idé och stöd för dig på din resa.

Kursen är även tänkt att vända sig till församlingar eller idéburna organisationer som vill ge verktyg till sina ledare för att stå bättre rustade att vara en samhällsaktör

Du som sökande är:

 • Är driven, kreativ och lösningsorienterad
 • Vill utvecklas tillsammans med andra samhällsentreprenörer
 • Har passion för människor och sociala frågor och längtar efter att kyrka och kristen tro på ett innovativt sätt ska bemöta samhällsutmaningar
 • Vill utveckla kompetens för att leda sociala insatser i kyrka eller idéburen organisation
 • Kan satsa ett läsår på en halvfarts distansutbildning som du kan gå oavsett var du befinner dig i landet eller världen

Kursen har till syfte att din idé förverkligas under läsåret och resultera i exempelvis:

 • Ett socialt företag eller förening som affärsmässigt bedriver verksamhet som löser samhällsutmaningar
 • Ett arbetsintegrerande socialt företag som å ena sidan hjälper människor långt ifrån arbetsmarknaden att få praktik och öka chansen till anställning, å andra sidan vänder sig till konsument/företag som tex second hand, hantverksbutik eller återbruk av svinn från olika branscher
 • Aktivitet, projekt eller verksamhet i kyrka eller idéburen organisation med en tydlig social prägel som löser samhällsutmaningar
 • Organisationsutveckling där individ och organisation genom ökad förståelse för socialt entreprenörskap, innovation och affärsmässighet står bättre rustade att bemöta och lösa samhällsutmaningar både i Sverige och internationellt genom tex missionsverksamhet

Utbildningen utgår ifrån att du har en idé som med fördel kan förverkligas i församlingsmiljö eller idéburen verksamhet. Utbildningen kan hjälpa dig att hitta en matchande miljö om du inte har en församling/organisation bakom dig vid starten. Du som går utbildningen har egen initiativförmåga och drivkraft. Du har en vilja att leda och inspirera samt öppenhet att lyssna och lära tillsammans med andra. Kursen ger stöd för att starta, leda, organisera och utveckla sociala affärsidéer eller sociala verksamheter och projekt. Du får verktyg och hållbara strategier för att starta och utveckla ett entreprenörskap på kristen grund. Genom kursen lär du dig hur kyrka och kristen tro kan ha en aktiv roll i samhällsutveckling i samverkan med andra aktörer.

Halvfart och på distans
Utbildningen bedrivs läsårsvis på halvfart som distansutbildning med totalt fem gemensamma fysiska träffar under utbildningen. Det betyder att du i genomsnitt ägnar 20 timmar i veckan till studier. Då kursen går på halvfart har du tid över till annat. Vill du se tips på vilken typ av studie-ingång du vill ha så läs mer under kursupplägg om entreprenören, studenten och utvecklaren.

Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola
Sedan 2016 har Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola drivit kursen som utbildar sociala entreprenörer till att utforma hållbara verksamheter i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Sedan 2018 är Räddningsmissionen i Göteborg en samarbetspart gällande kursinnehåll och bidrar med erfarenheter och lärarresurser.

Prasso – Nätverket för diakonalt samhällsengagemang och socialt entreprenörskap
Aktörerna för kursen är initiativtagare till nätverket Prasso (Kan vi göra ordet till klickbar länk; https://prasso.se). Genom nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. Vi vill vara en rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov. Syftet med Prasso är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap.

Kursinnehåll

Varje måndag träffas kursdeltagarna digitalt via Zoom för föreläsning, workshop och samtal. Ämnena i föreläsningar är nycklar som den studerande tar till sig, testar och applicerar i sin projektidé. Kursens innehåll är tänkt att ge dig verktyg och insikt i ett brett spektrum för att ge en god grund för dig att genom socialt entreprenörskap analysera och lösa samhällsutmaningar. Kursen är indelade i 4 teman med totalt 15 olika ämnen.

Entreprenörskapets hantverk
Från idé till verklighet
Verktyg för entreprenörskap och företagande
Socialt företagande
Kommunikation & Marknadsföring

Kyrkans möjligheter i samhällsförändring
Idéburen verksamhet och kyrkan som samhällsaktör
Företagsbygge i kyrkans värld
Samverkan mellan kyrka och samhälle

Projektledarskap & Organisation
Projektledning
Finansiering – att söka pengar
Volontärskap & personal
CSR och internationella perspektiv
Ekonomistyrning och projektekonomi

Hållbart ledarskap
Ledarskap
Hållbar individ
Självledarskap, personlig utveckling och självstudier

(Läs gärna mer om vårt kursinnehåll i PDF-form genom att klicka här)

Kursupplägg

Halvfart – är du entreprenören, studenten eller utvecklaren?

Då kursen tar varje måndag under läsåret i anspråk, samt de fysiska gemensamma utbildningsträffarna, finns goda möjligheter att kombinera innehållet i denna kurs för att få bättre förutsättningarna att åstadkomma social förändring på kristen grund i det sammanhang där du finns. Kontakta gärna kursansvarig för att bolla hur just du kan göra.

Entreprenören
innebär att du ser kursen som språngbrädan för dig att starta och ge utrymme för din projektidé. Du är tex volontär eller ideell in i din församling eller annan idéburen kontext och vill ge dig förutsättningar för att åstadkomma förändring. Du använder all din tid, dina resurser och kontaktnät under läsåret för att se resultat.

Studenten innebär att du kompletterar dina studier upp till heltid. Utöver kursen Socialt Entreprenörskap kan du t.ex. läsa DIOS eller PROMIS vid Akademi för Ledarskap & Teologi (HT respektive VT), eller någon av Hyllie Parks digitala bibelskolor på distans, eller varför inte Själavårdsutbildningen vid June Folkhögskola?
Du kan se mer kursutbud på: folkhogskola.nu

Utvecklaren innebär att du ser kursen som en del av att utveckla eller förändra delar av verksamhet där du redan finns anställd. Det kan innebära församling, samfund, bibelskola eller annan idéburen organisation där du finns och ser över möjligheten att gå kursen som en del av din anställning eller genom att vara delvis tjänstledig.

Veckorytm
Studierna följer normalt en veckorytm som innebär att måndagar 08.30-16.00 är schemalagda för undervisning och workshops. Övrig studietid ägnar du åt idé- och projektutveckling, läsning av kurslitteratur och studiearbete. Kursen ger tydliga studieinstruktioner och du skriver en självreflekterande journal varje vecka. Självstudierna relaterar både till kurslitteratur och till utvecklingen av din egen projektidé.

Coaching
På utbildningen får du regelbunden coaching av kursledare månadsvis för att få stöd i att förverkliga din idé. Coaching har till syfte att hjälpa dig som deltagare till fler perspektiv och att ge dig verktyg för att förbättra din idé. Coaching sker digitalt via Zoom.

Möjliggörare
För att du ska se din idé förverkligas behövs många människor till hjälp och stöd, mer än du tror. Därför utgår denna utbildning ifrån att du har en möjliggörare som följer dig på din resa som du träffar regelbundet för att samtala kring din projektidé. Har du ingen person i din närhet som kan vara möjliggörare vid kursstart så arbetar vi tillsammans fram en god lösning som passar dig. En möjliggörare:

 • Är förankrad eller har en tydlig koppling till det sammanhang vari du vill förverkliga din idé
 • Tror på dig som kursdeltagare och din idé.
 • Är en resurs och ett bollplank vid förverkligande så att du som deltagare inte står ensam.
 • Ser till att det sammanhang du kommer ifrån tar tillvara kunskapen utbildningen ger.
 • Är närvarande och tillgänglig för att skapa bättre förutsättningar för dig och godare chanser för din idé att möjliggöras.

Närvaro och terminstider med fem gemensamma utbildningstillfällen
Vid fem tillfällen under året har vi gemensamma utbildningstillfällen där alla deltagare träffas fysiskt. Särskilt fokus ligger då på att applicera olika tillvägagångssätt inom socialt entreprenörskap och gemensamt med kursledare och andra studerande utveckla sina idéer och projekt. Ofta kombineras detta med deltagande i konferenser eller studiebesök hos aktörer inom socialt entreprenörskap.

Preliminär planering för dessa fem fysiska utbildningstillfällen:
27-28 augusti, Nimbus Öckerö, introduktion och uppstartsdygn för kursen (övernattning)
Oktober, Göteborg + konferens Stora Sociala Företagsdagen (övernattning, dagar ej klart)
8-9 januari, Jönköping + studiebesök (övernattning)
15 April, Jönköping, presentation/pitch av projektidéer (möjlighet att medverka digitalt finns)
3-4 juni, Malmö, avslutning + studiebesök (övernattning)

Hösttermin: 28 aug – 22 december 2023, 17 veckor
Vårtermin: 8 januari – 7 juni 2024, 22 veckor

Räddningsmissionen
En samarbetspart i kursen är Räddningsmissionen. Räddningsmissionen är en ideell förening med säte i Göteborg som bedriver socialt arbete på kristen grund. Huvudmännen för organisationen är ett 30-tal församlingar i Göteborg med omnejd. Räddningsmissionen arbetar med både akuta och förebyggande insatser och strävar efter att skapa långsiktig förändring för både enskilda individer som samhället i stort. Idag driver man en lång rad verksamheter såsom öppna mötesplatser för socialt utsatta, LSS-boende för personer med psykiska funktionshinder, daglig verksamhet för vuxna med intellektuella funktionsvariationer, verksamheter för barn i riskzon och matbutik som säljer matsvinn till personer i ekonomisk fattigdom. Räddningsmissionen är en innovativ aktör i skärningspunkten mellan kyrka, offentlig sektor och näringsliv och drivs av visionen att varje människa är värd ett värdigt liv.

Övrig information

Kostnader
Kostnad 2500 kr/termin. I det ingår kost och logi vid gemensamma utbildningstillfällen samt försäkring. Resor och kurslitteratur bekostas av deltagaren. Utbildningen är studiemedelsberättigad (CSN) på eftergymnasial nivå.

Bra länkar

 • Läs mer om våra kursledare, lärare och föreläsare genom att klicka här
 • Läs gärna mer om vårt kursinnehåll i PDF-form genom att klicka här
 • Länk till Prasso.se nätverk för Diakonalt samhällsengagemang och Socialt entreprenörskap
 • Läs vad deltagare och lärare säger om kursen Socialt Entreprenörskap här!

KURSTYP: Profilkurs

STUDIETAKT: 50% distans

LÄNGD: 1 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 28 augusti 2023

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Eftergymnasial B1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 maj 2023

Edvard Wiberg

Kursledare
0703 – 90 29 17
E-post 

Ansökan

Klicka på Ansökan-knappen så kommer du till vår ansökningssida och vidare till Schoolsoft, vårt ansökningsprogram. Där skapar du ett konto samt fyller i din ansökan enligt anvisning. Sista ansökningsdag för läsår 2023-2024 är den 15 maj, därefter sker antagning i mån av plats.

Utbildningen förutsätter högskolebehörighet eller reell kompetens genom yrkeserfarenhet. Med ansökan ska betyg och CV bifogas. Du ska även kortfattat (1-2 A4-sidor) presentera ett behov och beskriva i vilket sammanhang du vill utveckla en projektidé. Uppge en referensperson som kan styrka ditt engagemang eller kompetens från idéburen verksamhet.

Edvard Wiberg

Kursledare
0703 – 90 29 17
E-post 

KURSTYP: Profilkurs

STUDIETAKT: 50% distans

LÄNGD: 1 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 28 augusti 2023

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Eftergymnasial B1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 maj 2023

Vad säger tidigare deltagare om kursen?

porträttbild på en glad man vid ett skrivbord

Mikaël

2021-03-25T14:34:03+01:00

Mitt namn är Mikaël och jag är med och går kursen Socialt Entreprenörskap i Kyrkan och Samhället. Jag tänkte bara skriva några rader för att uppmuntra alla er som sitter på spännande idéer och funderar fram och tillbaka på om ni ska ta steget: nu är det dags att våga satsa och köra igång med det ni bär på i era hjärtan! Gör det bara! Kursen har en väldigt ”hands-on approach” och ger alla deltagare en bra blandning av kunskap, verktyg och coachning för att verkligen få en vision att gå från idé till verklighet. Dessutom kommer ni också dela resan med ett gäng goa människor som också brinner för att vara med och påverka i vårt samhälle. Jag är själv med och jobbar med Ungdom Med Uppgift på Restenäs och vi är på väg in i en ny spännande fas med visionen att starta vad vi kallar en ”entrepreneurial playground”. Tillsammans vill vi skapa ett kreativt center där vi kan inspirera unga människor att leva ut sin tro och kreativitet på ett sätt som förändrar samhället med Guds kärlek och sanning.

Entreprenörskap öppnar upp massor av möjligheter till just detta och drömmen är att få se fler och fler ungdomar i Sverige starta olika slags projekt, organisationer och företag som kommer skapa hopp och framtidstro i vårt land, men också ut över världen. För mig har kursen hittills varit en stor inspiration och hjälp i att fördjupa visionen, fila på idéer och gett mig redskap att komma till skott på pionjärsresan. Det är lång väg kvar att gå, men Gud är med, och jag är så tacksam för alla underbara ledare och föreläsare som varje vecka delar med sig av sina erfarenheter och inspirerar oss kursdeltagare till att fortsätta kämpa för att förverkliga våra visioner och drömmar.
Så, vad säger ni? Go ahead. Ta steget!

porträttbild på en kvinna

Canet

2021-03-25T14:33:03+01:00

När jag läste kursinnehållet blev jag jätteintresserad pga att jag är kristen troende, aktiv i kyrkan och bidrar gärna till samhällsutveckling, varför inte utveckla sina intressen och förverkliga sina drömmar genom att ta chansen och söka till den här utbildningen?

I min vardag arbetar jag som verksamhetsutvecklare och folkbildningsverksamhet inom Ortodox Bildning och Kultur på Studieförbundet Bilda.
Jag var fundersam i början om jag behövde gå på utbildningen eller om jag skulle få ihop det med en heltidsanställning parallellt med studier på halvfart?
Ja, med facit i handen och efter en termin kan jag intyga att det går att göra det! Självklart krävs det en studiestruktur och en årsplan men det kommer du också att lära dig att göra under kursen, så ingen panik!

Den här utbildningen har varit för mig en pusselbit som kompletterar min yrkesverksamhet med drömmen om att utveckla social verksamhet i kyrkan. Det har bidragit till en målmedveten och självsäkert driv i projektet som startades ht -19 och som handlar om att förebygga ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre. Syrisk ortodoxa S:t Johannes församlingen i Göteborg är huvudman och pilotförsamling för projektet.

Ellen Adolfsson, Socialt Entreprenörskap

Ellen Adolfsson

2021-03-01T10:32:15+01:00

Jag sökte utbildningen eftersom vår församling under en längre tid pratat om behovet av att dra igång något slags företagande för att skapa arbetstillfällen.
Under detta läsår har jag fått alla de verktyg som behövdes för att vår dröm skulle kunna bli verklighet.
För mig personligen har den stora variationen av ämnen och lärare varit oerhört inspirerande.
Om du är en drivande kraft i ett sammanhang där man vill se förändring, är det väl investerad tid att ge ett år för att få allt att falla på plats, så att ni blir redo att trycka på startknappen.

Carina Parmenfälth

Carina Parmenfälth

2021-03-01T10:31:50+01:00

Jag satt och googlade och fastnade för texten, Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle hjälper dig att starta, leda, organisera och utveckla sociala och diakonala verksamheter och projekt inom församlingar och idéburen sektor.
Äntligen hittade det jag sökte, kunskap och redskap som kan hjälpa mig att förstå hur jag ska samarbeta med diakonin för gemensam förståelse vad begreppet diakoni innebär.
För mig har kursen öppnat upp för förståelse hur jag kan samarbeta tillsammans med kyrkan.
Det som har varit bäst med utbildningen är alla fantastiska föreläsare och våra underbara lärare som stödjer en utefter sin egen idè så att man kommer vidare!

Till toppen