Samverkansparter och församlingar

Utbildningen drivs inte isolerat utan placerar sig i ett samspel med andra aktörer inom idéburen sektor. Viktiga parter som bidrar in i utbildningen är Hela Människan, Pingst Social, Räddningsmissionen Göteborg och Origo Resurs. Från dessa nätverk kommer flera lärare och resurspersoner. De samverkande parterna är även med och utvecklar utbildningen genom en referensgrupp – ett forum där utbildningens innehåll utformas, utvärderas och utvecklas.

Vi står även i relation med olika lokala församlingar. Där kan utbildningen vara en möjlighet till fortbildning för anställda som vill lära sig mer om socialt entreprenörskap för att komma vidare i kyrkans arbete med någon specifik samhällsutmaning man möter. Det kan också handla om att uppmuntra någon som man ser brinner för att förändra världen och som genom att ha sin bas i en församling får en bredare bas för att göra skillnad på lång sikt.

En utbildning under utveckling!

Vi jobbar aktivt med samverkansparter och nuvarande kursdeltagare för att utveckla utbildningen ytterligare. Vi vill t ex gärna se regionala studiegrupper med labb växa fram på plats på fler studieorter för att där det finns fler distansstuderande och aktiva samverkansparter. Kursupplägget kan därför komma att förändras något.