Om Studeranderätt på June folkhögskola 

June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige finns 154 folkhögskolor och alla folkhögskolor och studieförbund organiseras genom Folkbildningsrådet med kontor i Stockholm. Folkhögskolan är en självständig och fri skolform där varje skola skapar stor del av kursutbud och profil inom skolan.

Huvudman/profil
June folkhögskola har stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet som huvudman. June folkhögskola är en skola för utbildning, bildning och gemenskap. Utifrån en kristen värdegrund vill vi stimulera till samhällsengagemang och personlig utveckling.

Statens syfte med Statsbidraget
Riksdagen som ger ekonomiska bidrag till folkbildningen har beslutat om syftet med bidraget som sammanfattas i följande fyra punkter:

 • att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhällets
 • att bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet

Ovanstående syften från staten styr skolans inriktning och verksamhet. Statsbidragen får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte.

Riktlinjer för intyg, behörigheter och omdömen
När det gäller Allmän linje erhåller kursdeltagaren efter minst ett års slutförda studier ett omdöme. Från läsåret 2013/2014 har studieomdömets fyrgradiga skala utökats till en sjugradig. Tre mellansteg införs. Äldre studerande med en fyrgradig skala och de nya med den sjugradiga skalan söker genom samma urvalsgrupp till högskolan. 4 – Utmärkt studieförmåga, 3,5 – Mycket god – Utmärkt studieförmåga, 3 – Mycket god studieförmåga, 2,5 – God – Mycket god studieförmåga, 2 – God studieförmåga, 1,5 – Mindre god – God studieförmåga, 1 – Mindre god studieförmåga. Omdömet omfattar samtliga ämnen under studietiden och värderar hela studieinsatsen.

Omdömet ger kursdeltagaren möjlighet att söka till högskolan i särskild kvot till utbildningar som han eller hon är behörig till.

Efter genomförd särskild kurs erhåller den studerande ett utbildningsintyg om man uppfyller kraven för detta. Läs mer under respektive utbildning på hemsidan.

Heltidsstudier innebär att den studerande har ett schema som motsvarar minst 20 timmars schemalagda studier per vecka. I omdömen och studieintyg framgår det hur dessa timmar har fördelat sig över olika ämnen i kursen.

För allmän linje följer June folkhögskola Folkbildningsrådets riktlinjer för intyg, omdömen och behörighetsgivning. För övriga linjer se varje utbildning!

Kostnader
Att studera på folkhögskola är gratis. Lärare, lokaler och utrustning finansieras med offentliga medel. Den studerande betalar sina läromedel, studieresor, utskrifter och försäkringar. Se respektive kurs för särskilda kostnader!

Försäkringar
Alla studerande på June folkhögskolas långkurser omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring.

CSN/SYV
Om du har frågor angående studiemedel/finansiering av dina studier så kan du kontakta skolan kontor där personal är utbildad i CSN-frågor. På skolan finns också studie- och yrkesvägledning och kunniga kursledare som kan hjälpa dig i samtal om framtida studier.

Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättningar
June folkhögskola är tillgänglig för rullstolsburna via hissar till samtliga plan.

Skolan erbjuder studerande med pedagogisk funktionsnedsättning stöd och erforderliga resurser för att studera vid June folkhögskola.

Möjligheter till pedagogiskt stöd
Vi ansluter oss till miljörelaterat synsätt på funktionsnedsättning och funktionshinder som begrepp. Funktionshinder och funktionsnedsättning är inte något konstant utan kan uppstå i mötet med den omgivande miljön. Alla människor har lika värde och varje människa är unik. Vi ansluter oss vidare till de principer som finns FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet.

Vi har en strävan att ta emot kursdeltagare med varierande funktionshinder, språksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, sociala problem m.m. Vi betonar den personliga utvecklingen hos personer med funktionshinder. Se Junes Policydokument förstärkningsbidrag för mer information.

Antagningsfrågor
Kursdeltagare antas ibland till kurser innan sista ansökningsdatum. Se vad som gäller för den kurs du sökt på skolans hemsida under respektive kurs.

Om en kurs ställs in
Om situationen uppstår att en kurs ställs in ges besked om detta senast 4 veckor innan kursstart. I de flesta fall beror det på att antalet kursdeltagare inte är tillräckligt många.

Utvärdering
Varje år görs en skolövergripande utvärdering i slutet av varje läsår. Den är anonym och består dels av en attitydundersökning till skolans olika verksamhetsområden, studiesituationen samt skolans utrustning och lokaler, dels av en verbal del där kursdeltagaren fritt beskriver sin studiesituation samt frivilligt besvarar ett antal frågor.

Kursvisa utvärderingar görs i den egna klassen. Utvärderingarna redovisas för kursdeltagarna innan de slutat sina studier vid skolan.

Ordningsfrågor
Kursdeltagare som använder olagliga droger under skoltid kan stängas av omedelbart från sina studier vid skolan. Rektor kontaktar i dessa situationer polisen och skolan kan kräva att drogtester genomförs. Disciplinära åtgärder med avstängning från studier kan även bli aktuella i situationer som innehåller kränkande beteende, våld och hot samt stöld. Avstängning från skolan kan göras av kursledare och rektor tillsammans. Beslut om avskiljande från skolan och kursen avgörs slutgiltigt av skolans styrelse.

Slutligen har skolan en handlingsplan gällande hög frånvaro som kan leda till avskiljande från studierna för kursdeltagare.
Dokument: Alkohol- och Drogpolicy, Frånvaropolicy, Trivselregler.

Etiska regler vid användning av internet
På skolan finns en policy vid användning av skolans internetuppkoppling och/eller vid användning av skolans bärbara eller fasta datorer som finns för utlåning.

Demokrati
Kursrådet är skolans bredaste organisation för interna och gemensamma frågor. Representanter är kursdeltagare från varje kurs, lärarrepresentant samt rektor som även är sammankallande. Ordförandeskapet innehas av kursdeltagarna och väljs terminsvis eller läsårsvis. Kursrådet sammanträder normalt tre gånger per termin. Skolans reglemente reglerar de demokratiska funktionerna som finns på skolan. Det gäller bland annat Kursråd, Lärarråd och Personalråd samt deltagarrepresentation i skolans Styrelse. Dessutom finns i varje kurs en veckoplanering där alla kursdeltagare har möjlighet att komma till tals.

Regler kring öppenhet och arkivering
Folkhögskolan tillämpar följande arkiv- och sekretessbestämmelser:

Ansökningshandlingar för kursdeltagare som påbörjat sina studier förvaras inlåst på skolans expedition under studietiden. Intyg arkiveras i 70 år. Endast namn, adress, personnummer och intygsunderlag lagras i databas som arbetsunderlag under begränsad tid. För sökande med skyddad identitet gäller att handlingar förvaras i arkiv. Identiteten visas ej på datalistor. June folkhögskola är del av en stiftelse, varför offentlighetsprincipen inte gäller. Ingen kan begära att få se andra handlingar än sina egna.

Verksamhetsplan
För skolans hela verksamhet finns en verksamhetsplan för två år i taget som utvärderas varje år. Verksamhetsplan June folkhögskola 2017-18.

Styrelsen för June folkhögskola
Skolans styrelse har sina möten på skolan vid två till tre tillfällen per termin. Det finns en deltagarrepresentant i styrelsen som utses av kursdeltagarna på skolan genom val i kursrådet.

Övrig information till kursdeltagare
June folkhögskola följer FSR:s rekommendationer för information till studerande. Här följer den informationen du får vid kursstarten*:

 • kursansvarig lärares namn och hur du kan kontakta kursansvarig
 • kursplan och schema
 • terminstider och ledigheter
 • riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
 • frånvaroregler
 • rapporteringssystem till CSN
 • vad du själv skall ansvara för; ex. litteratur, material m.m.
 • skolans kollektiva olycksfallsförsäkring
 • tillgång och villkor för användning av skolans utrustning och utrymmen
 • etiska regler och ansvar vid användning av internet i skolans lokaler
 • villkor för avstängning och avskiljande från studier på June folkhögskola
 • den studeranderättsliga standardens innehåll och innebörd för June folkhögskola

* Kursstarten omfattar de tre första studiedagarna på skolan.

Klagomål & konflikthantering
Om en studerande på June folkhögskola inte är nöjd med sin situation på skolan tar man upp detta med sin kursledare. Kommer inte kursledaren och den studerande överens kan man gå vidare med ärendet till rektor och ev. efter detta till skolans styrelseordförande.

Om man inte är nöjd med beslutet här kan man överklaga till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd, FSR, som hanterar ärendet och rekommenderar en lösning.

June folkhögskola har förbundit sig att beakta FSR:s förslag och rekommendation till lösning av ärendet. Frågor gällande utfärdande av studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte överklagas till prövning av FSR.


 

Kommentarer mm till det Studeranderättsliga dokumentet:

Punkten Regler kring öppenhet och arkivering är omarbetad enligt GDPR, 2018-05-29.

Studeranderättslig standard på June folkhögskola
Framtagen våren 2011 av Rolf Wessman, Bengt Laveklint och Anders Georgsson. Antagen av styrelsen 2011-05-17. Uppdaterad av styrelsen 2018-05-29.

Ladda ner dokumentet STUDERANDERÄTT.

Vi svarar på dina frågor

Tveka inte att kontakta oss på June Folkhögskola om du har några frågor som rör vår verksamhet och våra utbildningar. Du hittar oss alla här på vår kontaktsida.